Samen Professionaliseren

Het Opleidingsnetwerk voorziet in een structuur die het mogelijk maakt dat alle betrokkenen met passende professionaliseringsactiviteiten voorbereid en ondersteund worden om hun taken in de opleiding en begeleiding van aanstaande leraren vorm te geven. In het Opleidingsnetwerk Samen Opleiden komen professionals van werkveld en opleiding op diverse manieren met elkaar in contact. Soms in specifiek daarvoor georganiseerde uitwisseling- of professionaliseringsdagen maar ook in de dagelijkse praktijk. In deze professionele dialoog vindt er bewust dan wel onbewust veel leren plaats. In ons Opleidingsnetwerk geloven we in de kracht van deze vorm van leren en organiseren we de ontmoeting tussen professionals structureel.

In onderstaand overzicht staat een aantal specifieke professionaliseringsactiviteiten van het Opleidingsnetwerk Samen Opleiden.

Opleidingsschool

Mentor

 • Mentorenbijeenkomst (online) gericht per specifieke jaargroep
 • Mentorspecialisatie (opleiding/training)
 • Mentorspecialisatie+ (in ontwikkeling/co-creatie)

Schoolopleider

 • PHBO-schoolopleider (opleiding/training) naar eventueel resulterend in BRLO registratie
 • Verkort traject BRLO registratie (opleiding/training)
 • Netwerk(bijeenkomsten) schoolopleider
 • Begeleidingstraject herregistratie BRLO
 • Netwerkdagen school-/instituutsopleiders vanuit het Opleidingsnetwerk (3x per jaar)
 • Bijeenkomst schoolopleiders (op bestuursniveau)

NB. Besturen zijn verantwoordelijk voor (het borgen van) de kwaliteit die nodig is om de taak van schoolopleider uit te voeren. BRLO registratie heeft de voorkeur. 

Opleidingsinstituut

Instituutsopleider

 • Netwerkdagen school-/instituutsopleiders (3x per jaar)
 • Training Basisbekwaam Examinering (BKE)
 • Registratie lerarenopleider Velon
 • Stagebeoordelaarsvergaderingen 1-2-3

 

Netwerkbijeenkomsten

Door het voeren van de dialoog over het (werkplek)curriculum, de werkwijze van het driehoeksgesprek en thema’s zoals begeleiden en beoordelen beogen we de kwaliteit van de begeleiding voor de aanstaande leraar te versterken. Het doorontwikkelen, het spreken van dezelfde taal, het benutten van dezelfde theoretische kaders en het verkennen van elkaars perspectieven dragen hiertoe bij.

Impressie netwerkbijeenkomst Samen Opleiden 21 november 2023