Terug naar Overzicht

Professionele werkplaats - Inspiratie 4

Kindcentrum in 't Hart van het Hout

Samen actief leren
 

In de PW van het Kindcentrum In het Hart van het Hout te Helmond wordt gewerkt aan de vijf uitgangspunten van Actief leren (van den Bergh & Ros, 2015)1. Eén van deze uitgangspunten heeft betrekking op de begeleidende rol van de professional. De PW is erop gericht om zorg te dragen dat aan het eind van 2020-2021 de professionals over vaardigheden beschikken om hun begeleidende rol van het ‘leren leren’ van kinderen te bevorderen.
In de PW willen we de volgende twee deelvragen beantwoorden:

  1. In hoeverre beschikken de kinderen (binnen hun leeftijdsfase) over executieve functies?
  2. Op welke wijze kan de professional bewust de begeleidende rol aannemen om de zelfsturing bij kinderen (binnen hun leeftijdsfase) te vergroten?

In het ambitiedocument Actief Leren geeft het Kindcentrum concreet inhoud aan de ambities voor kindgericht onderwijs met behulp van de vijf uitgangspunten van Actief leren. Per uitgangspunt is een theoretische verantwoording beschreven en zijn praktijkvoorbeelden en tips gegeven.
Binnen het Kindcentrum zijn er negen aanstaande professionals van Hogeschool De Kempel verbonden, die een literatuuronderzoek 
hebben uitgevoerd over executieve functies van kinderen. Twee vierdejaars aanstaande professionals hebben hun meesterstuk gekoppeld aan dit PW-thema, toegepast bij een onder- en een bovenbouwgroep. De professionals van de groepen 7 & 8 hebben deelgenomen aan de pilot van ‘Breinhelden’2.Breinhelden wordt nu door alle groepen gebruikt als input om doordacht te werken aan executieve functies.
 
Intussen is er binnen de PW een kwaliteitskaart ontwikkeld in samenspraak met (aanstaande) professionals, die ingezet gaat worden in alle groepen om te voldoen aan een adequate begeleidende rol van professionals bij het actief (laten) leren. De bedoeling is uiteindelijk dat (aanstaande) professionals hun vaardigheden m.b.t. actief leren vergroten door elkaar te gaan coachen in de groepen door middel van klassenbezoeken en/of video-interactie.
 
Wil je meer weten? Sandra en Wil vertellen jullie er graag meer over!
 
1Bergh, L.v.d., & Ros, A. (2015). Begeleiden van actief leren. Theorie en praktijk van zelfsturing en samenwerking. Bussum: Coutinho.
2Monfils, E. & Herrewijn, B. (2018). Breinhelden. Een programma voor groep 1/8 doordacht werken aan executieve functies. Rotterdam: Bazalt